Nhận diện thương hiệu

Tên giao dịch: V.Tech Co .,Ltd

Logo

Slogan (tiếng Việt): “Giải pháp tích hợp thông minh”

Slogan (English): “Smart Integrated Solution”

Chia sẻ: