Xây dựng và cải tạo hệ thống Viễn thông trạm 110 kV Thành Công

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện 4/2014 – 5/2014
Phạm vi cung cấp Xây lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin

 

Chia sẻ: