Trạm 220kV Sóc Sơn và trụ sở 15 Cửa Bắc

Trạm 220kV Sóc Sơn và trụ sở 15 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 1
Thời gian thực hiện: 9/2013 – 11/2013
Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA cho TBA 220kV Tuyên Quang

Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA cho TBA 220kV Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 7/2013 – 9/2013
Lắp đặt và Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin và SCADA cho TBA 220 kV Sơn La và nhánh rẽ

Lắp đặt và Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin và SCADA cho TBA 220 kV Sơn La và nhánh rẽ

Chủ đầu tư: Ban QLDA Các công trình điện Miền Bắc - Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia
Thời gian thực hiện: 2/2011 – 9/2011
Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA cho trạm 220 kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220 kV Đà Nẵng

Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA cho trạm 220 kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220 kV Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 3/2016
Cung cấp và lắp đặt hệ thống viễn thông TBA 110 kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Cung cấp và lắp đặt hệ thống viễn thông TBA 110 kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 7/2015 - 9/2015
Dự án trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng

Dự án trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 11/2015
Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng

Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 4/2015 - 7/2015
Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 10/2014 - 1/2015
Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 2
Thời gian thực hiện: 7/2014 - 9/2014