Xây dựng hệ thống giám sát tập trung (TNMS) cho hệ thống mạng truyền dẫn của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung (TNMS) cho hệ thống mạng truyền dẫn của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Thời gian thực hiện: 19/06/2017
Xây dựng hệ thống viễn thông dùng riêng EVN Hà Nội

Xây dựng hệ thống viễn thông dùng riêng EVN Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: 06/12/2016
Cung cấp, lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình - Genco 1

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình - Genco 1

Chủ đầu tư: Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện: 3/2016
Cung cấp thiết bị phục vụ vận hành hệ thống viễn thông EVN

Cung cấp thiết bị phục vụ vận hành hệ thống viễn thông EVN

Chủ đầu tư: Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện: 11/2016 - 12/2016
Xây dựng hệ thống SCADA cho trạm 110 kV Mai Lâm

Xây dựng hệ thống SCADA cho trạm 110 kV Mai Lâm

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 6/2015
Hệ thống viễn thông và Công nghệ thông tin trạm 220 kV Hải Hà

Hệ thống viễn thông và Công nghệ thông tin trạm 220 kV Hải Hà

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện: 11/2015 - 01/2016
Trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 8/2015 – 11/2015
Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộ - Sê San

Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộ - Sê San

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Thời gian thực hiện: 10/2014 – 1/2015
Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA Trạm biến áp 220kV Kim Động

Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA Trạm biến áp 220kV Kim Động

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện: 8/2014 – 12/2014