Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA trạm 110 kV Cẩm Phả

 

Chủ đầu tư Ban QLDA lưới điện – Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện 4/2011 – 8/2011
Phạm vi cung cấp Mua sắm và lắp đặt hệ thống thông tin và scada

 

Chia sẻ: