Cung cấp hệ thống viễn thông và SCADA trạm 100 kV Thuận Thành

 

 Chủ đầu tư  Ban QLDA lưới điện – Tổng công ty điện lực Miền Bắc
 Thời gian thực hiện  4/2011 – 8/2011
Phạm vi cung cấp  Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh phần viễn thông 
Chia sẻ: